[Αρχική σελίδα]

Ανάστροφοι και αντίστροφοι

Από Quantitative

Αρχική σελίδα | Πρόσφατες αλλαγές | Εμφάνιση κώδικα | Page history | Δημιουργία Λογαριασμού/Είσοδος |

Εκτυπώσιμη έκδοση | Αποποίηση ευθυνών | Privacy policy

Ανάστροφοι και Αντίστροφοι πίνακες

 Ανάστροφος πίνακας 

Ανάστροφος ( Α΄ ) ενός πίνακα Α, λέγεται ο πίνακας που προκύπτει από τον Α αν οι σειρές γίνουν στήλες και οι στήλες σειρές με την ίδια ακολουθία ( δηλαδή, η πρώτη σειρά να γίνει πρώτη στήλη, η δεύτερη σειρά δεύτερη στήλη , κοκ ).

 Για παράδειγμα   οι πίνακες 
       2   1   0                  2   5   -1
 Α =  -2  3   4            Β =   1   3    2

-2 7 6

έχουν ανάστροφους τους πίνακες

       2  -2                      2   1  -2
Α΄ =   1   3                Β΄ =  5   3   7
0   4                     -1   2   6


Αν ένας πίνακας Α συμπίπτει με τον ανάστροφο του Α΄ ,τότε ο Α λέγεται συμμετρικός.Α = Α΄. Για παράδειγμα

 2  -1  1              2   -1  1
 Α  =  -1  6   0         Α΄ =  -1  6  0	→   Α  =  Α΄
 1  0   7               1   0  7


δηλαδή, ο Α είναι συμμετρικός . Η συμμετρία είναι προφανή ως προς την κύρια διαγώνιο.

Ιδιότητες ανάστροφων :

        ( A΄) = Α 
     ( Α+Β) ΄  =  Α΄+ Β΄
      ( ΑΒ) ΄  =  Β΄Α΄

Οι παραπάνω ιδιότητες χαρακτηρίζουν τους ανάστροφους πίνακες . Αντίστροφος πίνακας

 Από έναν πίνακα Α μπορεί πάντα να παραχθεί ο ανάστροφος Α ΄. Από την άλλη όμως μεριά, ο αντίστροφος του μπορεί να υπάρχει ή όχι. Ο αντίστροφος του πίνακα Α , ορίζεται μόνο όταν ο Α είναι τετραγωνικός. 
 Για αυτό ας ορίσουμε τον τετραγωνικό πίνακα. 
  Ένας πίνακας Α λέγεται τετραγωνικός όταν το πλήθος των σειρών ( γραμμών ), ισούται με το πλήθος των στηλών του δηλαδή , είναι πίνακας νxν. Λέμε τότε ότι ο Α είναι τετραγωνικός πίνακας τάξεων ν. Για παράδειγμα οι πίνακες : 
            1  2	          4   2  3   0
       Α = -1  4              Β =   6   1  -1  2
                                   -3   2   1  1	

0 6 7 8

είναι τετραγωνικοί πίνακες .

   Ο Α είναι τάξεως 2 , δηλαδή  2x2 , ενώ ο Β είναι 4x4 ( τάξεως 4 ).
   Ο αντίστροφος του πίνακα Α , που συμβολίζεται με Α-1

ορίζεται μόνο αν ο Α είναι τετραγωνικός , και ο αντίστροφος είναι ο πίνακας που ικανοποιεί τη συνθήκη Α (αντίστροφος του Α) = (αντίστροφος του) Α = Ι . Δηλαδή είτα ο Α πολλαπλασιάζεται από αριστερά είτε από δεξιά το γινόμενο θα είναι ο ίδιος πίνακας Ι , όπου ο Ι είναι ο μοναδιαίος πίνακας Ι , βέβαια της ίδιας τάξεως με τον Α.

Παράδειγμα . 3 1 2 -1

         Έστω Α =  0  2      και Β = 1/6    0  3


3 1 2 -1 1 0 Α∙ Β = 0 2 0 3 1/6 = 0 1


Αυτό αποδεικνύει ότι ο Β είναι ο αντίστροφος του Α και αντίστροφα. Ο αντίστροφος πολλαπλασιασμός όπως αναμένεται μας δίνει τον ίδιο πίνακα

  	 1   0 

Β Α = 0 1

Πρέπει να τονίσουμε ότι εάν ο τετραγωνικός πίνακας έχει έναν αντίστροφο , ο Α καλείται μη ιδιάζων. Αν ο Α δεν έχει αντίστροφο, καλείται μη ιδιάζων πίνακας. Εάν ένας αντίστροφος υπάρχει , τότε είναι μοναδικός.
Ανάστροφοι και αντίστροφοι
   ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΙ
  Αν εναλλάξουμε τις γραμμές με τις στήλες του πίνακα  


A=\left( a_{ij} \right)


παίρνουμε έναν πίνακα ο οποίος συμβολίζεται


AT,


ονομάζεται αντίστροφος του Α και έχει στοιχείο j,i το στοιχείο i,j toy A :


A^{T}=\left( a_{ji} \right).


  Iσχύουν οι παρακάτω ιδιότητες :

Εικόνα:EA5.jpg

Εικόνα:ΕΑ6.jpg

Εικόνα:ΕΑ7.jpg

Εικόνα:EA8.jpg

 Οι τρείς πρώτες είναι προφανείς . Προκύπτει εύκολα απο την τελευταία ότι για κάθε τετραγωνικό πίνακα Α και θετικό ακέραιο εκθέτη κ , ισχύει :\left( \Alpha ^{\kappa } \right)^{\Tau }=\left( \Alpha ^{\Tau } \right)^{\kappa }   Ο συμβολισμός του ανάστροφου πίνακα χρησιμοποιείται συχνά για τα διανύσματα- στήλες 

(n*1 πίνακες ) και τα διανύσματα γραμμές (1*n πίνακες)

   π.χ. Αν έχουμε τα διανύσματα στήλες :Εικόνα:ΕΑ9.jpg   τότε τα αντίστοιχα διανύσματα- γραμμές συμβολίζονται  


xΤΤ


Η ποσότητα


xΤψ = χ1ψ1 + χ2ψ2 + .......... + χnψn


ονομάζεται εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων χ και ψ .         ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ


   ΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΙ  ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ


Ο αντίστροφος πίνακας του n*n πίνακα A oρίζεται ως ο πίνακας Χ που ικανοποιεί τη σχέση :AX = XA = In.


 Αν ο πίνακας Χ υπάρχει τότε ορίζεται απο την παραπάνω σχέση μονοσημάντως. Πράγματι , αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν δυο πίνακες χ1 και χ2 τότε θα έχουμε : 


AX1 = Ιn


και πολλαπλασιάζοντας απο αριστερά με τον πίνακα χ2 παίρνουμε :\left[ X_{2}A \right]X_{1}=X_{2}I_{n}


    δηλαδή θα ισχύει :


InX1 = X2In


και επομένως οι δύο πίνακες ταυτίζονται : χ1=χ2 . Ο αντίστροφος πίνακας συμβολίζεται


A − 1


και η αρχική μας σχέση γράφεται :AA − 1 = A − 1A = In


 εφαρμόζοντας την ιδιότητα det(AB)=detA detB για το γινόμενο 


AA − 1


θα έχουμε :\det \left( AA^{-1} \right)=\det A\det \left( A^{-1} \right)=\det I_{n}=1


Προκύπτει ότι για να υπάρχει ο αντίστροφος πρέπει ο πίνακας να έχει μη μηδενική ορίζουσα, detA? 0 , δηλαδή πρέπει ο Α να είναι μη ιδιάζον πίνακας και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να γράψουμε :\det \left( A^{-1} \right)=\frac{1}{\det A}.


  Η συνθήκη αυτή είναι και ικανή δηλαδή αν ο πίνακας Α είναι μη ιδιάζων τότε υπάρχει και ο αντίστροφός του ,πράγμα που προκύπτει απο το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή μπορούμε να βρούμε τον πίνακα Χ που ικανοποιεί τον ορισμό του αντίστροφου πίνακα του Α . πράγματι , έστω ο ανάστροφος πίνακας των συμπολλαπλασιαστών του Α που ονομάζεται προσαρτημένος του Α και συμβολίζεται adjA :
adjA=\left( \begin{matrix}  A_{11} & A_{21........} & A_{n1} \\  \vdots & \ddots & \vdots  \\  A_{n1} & \cdots & A_{nn} \\ \end{matrix} \right)
 και ας πολλαπλασιάσουμε τον Α απο δεξιά με τον προσαρτημένο του πίνακα . Λόγω των παραπάνω σχέσεων θα έχουμε :Εικόνα:Ε10.jpg


  δηλαδή


AadjA = IndetA


Και επειδή υποθέσαμε detA?0 :


A\frac{adjA}{\det A}=I_{n}. ομοίως πολλαπλασιάζω τον Α απο αριστερά με τον προσαρτημένο του πίνακα . Έχω :

\frac{adjA}{\det A}A=I_{n},


και επομένως ο προσαρτημένος πίνακας του Α διαιρεμένος με την ορίζουσα του Α ικανοποιεί τον ορισμό και είναι ο αντίστροφος του πίνακα Α :A^{-1}=\frac{1}{\det A}adjA,


        ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ


A=\left( \begin{matrix}  2 & -3 & -4 \\  -1 & 4 & 5 \\  1 & -3 & -4 \\ \end{matrix} \right)


Του οποίου βρίσκουμε την ορίζουσα : detA= -1

και επομένως ο αντίστροφος του Α είναι :A^{-1}=\frac{1}{\left( -1 \right)}\left( \begin{matrix}  a_{11} & a_{21} & a_{31} \\  a_{12} & a_{22} & a_{32} \\  a_{13} & a_{23} & a_{33} \\ \end{matrix} \right)=-\left( \begin{matrix}  -1 & 0 & 1 \\  1 & -4 & -6 \\  -1 & 3 & 5 \\ \end{matrix} \right)=\left( \begin{matrix}  1 & 0 & -1 \\  -1 & 4 & 6 \\  1 & -3 & -5 \\ \end{matrix} \right)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1.)μάθαμε ότι το γινόμενο δύο πινάκων μπορεί να ισούται με τον έναν απο τους παράγοντες χωρίς ο άλλος να είναι ο μοναδιαίος πίνακας :

               ΑC=Α,           C?I      Tώρα μπορούμε να δούμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο αν ο πίνακας Α είναι ιδιάζων, γιατί διαφορετικά θα υπήρχε ο αντίστροφος και πολλαπλασιάζοντας θα είχαμε 


A − 1AC = A − 1A
δηλαδή θα ήταν C=I2.)Oμοίως είδαμε ότι το γινόμενο δύο πινάκων μπορει να είναι μηδέν χωρίς κάποιος παράγοντας να είναι μηδενικός πίνακας :

              ΑΒ=0,         Α,Β?Ο

και μπορούμε να δούμε ότι αυτό συμβαίνει μόνο αν οι πίνακες Α,Β είναι ιδιάζοντες . Διαφορετικά αν π.χ, υπήρχε ο αντίστροφος του Α , τότε πολλαπλασιάζοντας θα είχαμε


A − 1AB = A − 10


δηλαδή θα είχαμε Β=03.) Παρατηρούμε ότι για δύο μη ιδιάζοντες n*n πίνακες Α,Β ισχύει η σημαντική ιδιότητα

      \left( AB \right)^{-1}=B^{-1}A^{-1}
4.)Ο αντίστροφος Χ του ανάστροφου πίνακα μπορεί να βρεθεί από τη σχέση :
XAT = I
 η οποία γίνεται 
\left( XA^{T} \right)^{T}=\left( A^{T} \right)^{T}X^{T}=AX^{T}=I^{T}=I


και επομένως
XT = A − 1


Οπότε αναστρέφοντας βρίσκουμε :\left( X^{T} \right)^{T}=X=\left( A^{-1} \right)^{T}\Rightarrow \left( A^{T} \right)^{-1}=\left( A^{-1} \right)^{T}  Ο αντίστροφος του ανάστροφου ισούται με τον ανάστροφο του αντίστροφου.

Ανακτήθηκε από το "http://androulakis.bma.upatras.gr/mediawiki/index.php/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9".

Αυτή η σελίδα έχει προσπελαστεί 26.363 φορές. Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 12:31, 14 Σεπτεμβρίου 2008.